บริการของเรา

บริการของเรา

www.nitikittikunlawoffice.com

สำนักงานนิติกิตติคุณทนายความ ให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการบริการที่เข้าถึงทุกรายละเอียด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด โดยเรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างสูงสุด

บริการงานทนายความ

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้อง ให้การต่อสู้ คดีอาญา ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ทุกประเภท

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้อง ให้การต่อสู้ คดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ 2534

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

• รับงานแจ้งความร้องทุกข์

• รับปรึกษาหรือการฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ สิทธิครอบครองต่าง ๆ

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีแพ่ง ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ทุกประเภท

• รับปรึกษาหรือการฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีละเมิด ผู้ทำละเมิด นายจ้าง บิดามาดา บุคคลผู้ดูแลผู้เยาว์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีแรงาน การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

• รับปรึกษาคดีหรือฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีผิดสัญญาจ้างทำของ จ้างบริการ ทุกประเภท

• รับปรึกษาหรือการฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีกู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก

• รับปรึกษาหรือการฟ้องร้องคดี ให้การต่อสู้ คดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท

• รับปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก แบ่งมรดก รวมถึงให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

• รับปรึกษาหรือจัดทำคำฟ้องอุทธรณ์,ฎีกา หรือจัดทำคำแก้อุทธรณ์,ฎีกา ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา

• การให้คำปรึกษาหรือแนวทางการยื่นประตัวต่อศาล

• รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ห้างหุ้นส่วน หน่วยงาน ร้านค้า องค์กรเอกชน

• รับบริการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

Visit website

บริการทนายรับรองเอกสาร / ทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)

• การรับรองลายมือชื่อ (Signature Witnessing)

• การรับรองการแปล (Notarized Translation)

• การรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสารหรือการรับรองสำเนาเอกสาร (Notarized Copy)

• การรับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล/นิติบุคคล

Visit website
error: Content is protected !!