สำนักงาน นิติกิตติคุณ ทนายความ

การบริการที่ครบถ้วนแก่ลูกความถือว่าเป็น ผลสำเร็จของสัญญา ทนายความต้องปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

N i t i k i t t i k u n L a w O f f i c e

บริการของเรา

www.nitikittikunlawoffice.com

สำนักงานนิติกิตติคุณทนายความ ให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการบริการที่เข้าถึงทุกรายละเอียด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด โดยเรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างสูงสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานนิติกิตติคุณทนายความ เป็นสำนักงานที่ก่อตั้ง โดยทนายความรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เรามีบริการที่เข้าถึงทุกรายละเอียดเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่าน ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ เรามีบุคคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมาย พร้อมที่จะบริการให้เป็นไปตามความคาดหวังของท่านอย่างที่สุด รวมทั้งรักษาประโยชน์ของท่านเหมือนกับประโยชน์ของเราเอง

เป้าหมายเเละวัตถุประสงค์

สำนักงานนิติกิตติคุณทนายความ ก่อตั้งขึ้นก็ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกความตามกฎหมาย อันเป็นความรับผิดชอบของเราเพื่อจุดประสงค์ให้ลูกความได้รับความถูกต้องเป็นธรรม ทั้งนี้ สำนักงานของเรายังมุ่งเน้นการดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของลูกความที่เกิดขึ้นให้ได้รับการแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อและประสานงานกับลูกความถึงความเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพนักกฎหมาย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

IN NUMBERS

Here Our Best Work Our Resent Case Studies

95%

Cases Won


118

Trusted Client


196

Dedicated Lawyer


23%

Case Dismissed


error: Content is protected !!